Toimitusehdot

Omistajanvaihdoksiin ja Yritysjärjestelyihin liittyvien asiantuntijapalvelujen toimitusehdot 

Confidentum Oy:n palkkio on aikaperusteinen ja perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn työaikaan. Tuntiveloitushinta on 219,00€/h lisättynä arvonlisäveron osuudella. Pienin veloitettava aikayksikkö on 1/3 h. Yksittäisen toimeksiannon palkkion määräytymiseen voivat kuitenkin vaikuttaa osaltaan myös toimeksiannon vaikeusaste, kiireellisyys ja vaadittava erityisasiantuntemus. Poikkeuksena kiinteähintainen Klinikkatapaaminen 190€ (alv 0%).

Toimeksiantaja hyväksyy, että varsinaisten toimenpiteiden ja neuvottelujen lisäksi asiakkaalta aikaperusteisesti laskutettavia toimenpiteitä ovat mm. asian tutkiminen ja selvittäminen omana työnä, neuvottelut ja puhelinneuvottelut toimeksiantajan ja asiaan osallisten kanssa, kirjeisiin perehtymiset ja kirjeiden laatimiset, päämiehen lähettämiin sähköpostikirjeisiin perehtyminen ja vastaaminen sekä toimeksisaaneelle toimitettuun aineistoon tutustumiseen kulunut aika. 

Confidentum Oy velottaa erikseen toimeksiannon hoitamisessa syntyneet tarpeelliset kulut kuten esimerkiksi matka- ja majoituskulut, viranomaismaksut, rekisteröintimaksut, asiantuntijalausunnot, vähäistä suuremmat kopiointikulut ja muut tarpeelliset kulut ja maksut. Matkoihin käytetty aika veloitetaan erikseen, ellei toisin ole sovittu. Matka-ajan veloitus on 50 prosenttia yllä mainitusta aikaveloituksesta, kilometrikorvaus 60 snt/km. Ulkopuoliselle maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen. Kaikkiin edellä mainittuihin palkkioihin ja maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Laskutus tapahtuu kahden viikon periodilla. Maksuehto on 7 pv netto, viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen, mahdollisesta maksumuistutuksesta johtuvat kulut 19€ (alv 0%). 

Confidentum Oy sitoutuu toimimaan toimeksiantajan edun mukaisesti ja toteuttamaan ammattitaidolla ja huolellisesti asetetut velvollisuudet. Confidentum Oy voi käyttää toimeksiannon suorittamiseen alihankkijoita. Confidentum Oy ja alihankkijat voivat toimia asiakkaan suuntaan toimeksiannon toteutuksessa itsenäisesti sekä vastaavat mahdollisista riskeistä ja asiakasvaatimuksista itsenäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Ellei toisin ole sovittu, asiantuntijan kuhunkin toimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden yläraja on kunkin palvelutuottajan kyseisestä toimeksiannosta saaman palkkion suuruinen.

Toimeksiantajan tulee antaa Confidentum Oy:lle riittävät tiedot tehtävän suorittamista varten toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Toimeksiantaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Toimeksiantajan tulee tarvittaessa nimetä toimeksiannosta vastaavan sekä yhteyshenkilön. Toimeksiannon toteutuksessa noudatetaan konsultoinnin yleisiä sopimusehtoja.

Emme vastaa vahingosta, jonka asiakas kärsii käyttäessään asiakkaalle antamiamme neuvoja tai asiakirjoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu. Palvelumme on tarjottu ainoastaan toimeksiantajalle, emmekä ole vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Emme ole vastuussa ulkopuolisten tahojen palveluista tai neuvoista edes tilanteessa, jossa olemme antaneet toimeksiantajan puolesta toimeksiannon näille tahoille tai, jossa palvelut ja neuvot toimitetaan toimeksiantajalle välityksellämme. Olemme vastuussa ainoastaan välittömistä vahingoista. Emme ole vastuussa välillisistä vahingoista tai menetyksistä kuten menetetystä tuotosta tai menetetyistä sopimuksista. Confidentum Oy:n osakas, osakkaat yhdessä tai työsuhteessa olevat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa toimeksiannon hoitamisesta. Asiakas sitoutuu siihen, että se ei nosta kannetta osakkaita tai työntekijöitä vastaan, paitsi tilanteissa, joissa siihen on pakottavan lainsäädännön mukaan oikeus. Tämä ei estä asiakasta nostamasta kannetta Confidentum Oy:tä vastaan.

Toimeksianto on voimassa kunnes se on suoritettu. Toimeksiantajalla on milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Confidentum Oyllä on oikeus luopua toimeksiannosta perustellusta syystä kuten silloin, jos asiakas ei maksa laskuaan ajoissa tai jos on selvää, että toimeksiantajan ja toimeksisaaneen välinen luottamussuhde on menetetty. Mikäli toimeksianto päätetään, asiakkaalla on velvollisuus viipymättä maksaa toimeksiannon päättämiseen saakka kertyneet palkkiot ja kulut. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi silloin kun asiakkaalle on lähetetty toimeksiantoon liittyvä loppulasku.

Konsultoinnin yleiset sopimusehdot

1. Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys. Sopimuksen, sen liitteiden ja yleisten sopimusehtojen kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:

  • Sopimuksen sisältö.
  • Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä (pienemmästä isompaan)
  • Konsultoinnin yleiset sopimusehdot. 

2. Toimeksiannon suorittaminen

2.1 Toimeksianto suoritetaan sovittujen määrittelyiden ja tavoitteiden mukaan ja konsultin työmenetelmiä käyttäen.

2.2 Jos toimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai alkuperäisen suunnitelman perustana olleet tiedot ovat osoittautuneet virheellisiksi tai riittämättömiksi, suunnitelma ja siihen liittyvä kustannusarvio on pyrittävä ensitilassa tarkistamaan. Tarkistus on toimeksiantajan ja konsultin suoritettava yhteistyössä.

3. Yhteiset velvoitteet

Sopijapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa konsultoinnin toteutumiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

4. Konsultin velvoitteet

4.1 Konsultti vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä osaamisella ja hyvää liiketapaa noudattaen.

4.2 Konsultin tulee antaa toimeksiantajalle tietoja tehtävän edistymisestä sopimuksessa määritellyllä tavalla. Ellei muuta ole sovittu ja toimeksiantoon sisältyy loppuraportti, raportointi tapahtuu loppuraportin luovuttamisen yhteydessä.

5. Toimeksiantajan velvollisuudet.

Toimeksiantajan tulee antaa konsultille riittävät tiedot tehtävän suorittamista varten toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Toimeksiantaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Toimeksiantajan tulee tarvittaessa nimetä toimeksiannosta vastaavan sekä yhteyshenkilön.

6. Alihankinnat

Kummallakin sopijaosapuolella on vain toisen suostumuksella oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviään kolmannella osapuolella. Tehtäviään kolmannella osapuolella teettävä sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle työstä ja sen tuloksista kuin omastaan.

7. Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet

7.1 Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, toimeksiantaja saa käyttöoikeuden sopimuksessa määriteltyyn konsultoinnin tulokseen. Ellei käyttöoikeuden laajuutta ole määritelty, toimeksiantaja saa oikeuden käyttää konsultoinnin lopputulosta tavanomaisessa toiminnassaan rajoituksetta.

7.2 Konsultin nimenomaan toimeksiantajalle tuottaman aineiston (mallit, piirustukset, lausunnot, laskelmat tms.), menetelmien ja koulutusmateriaalin tekijänoikeus kuuluu sekä konsultille että toimeksiantajalle. Konsultti ja toimeksiantaja saavat käyttää kyseistä aineistoa ja materiaalia toiminnassaan ottaen huomioon, mitä tietojen luottamuksellisuudesta on sovittu.

8. Vaitiolovelvollisuus

Kumpikin sopijapuoli on velvollinen pitämään salassa (myös toimeksiannon suorittamisen jälkeen) kaiken, mitä he toimeksiannon yhteydessä ovat saaneet tietoonsa asioista, jotka eivät ole yleisesti tiedossa.

9. Konsultointipalkkio, kulut ja maksuehdot

9.1 Palkkiot ja erikseen veloitettavat kulut syntymisperusteineen ja voimassaoloaikoineen määritellään aina sopimuksessa tai sen liitteissä.

9.2 Ellei muuta ole sovittu, maksuehtona on 14 päivää netto. Viivästyskorkona on sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva korkolain mukainen vuosikorko.

10. Konsultin vastuu

10.1 Konsultti on vastuussa virheistään ja laiminlyönneistään toimeksiantajalle aiheutuneista vahingoista sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

10.2 Jos konsultin työssä, asiakirjoissa tai muussa aineistossa havaitaan virheitä tai puutteita, konsultilla on oikeus ja velvollisuus tehdä tarvittavat korjaukset.

10.3 Toimeksiantajan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä viimeistään 3 kuukauden kuluessa tiedon saatua korvausvelvollisuuden syntymisestä, muutoin konsultin korvausvelvollisuus raukeaa. Ellei toisin ole sovittu, konsultin kuhunkin toimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden yläraja on konsultin kyseisestä toimeksiannosta saaman konsultointipalkkion suuruinen.

11. Sopimuksen muuttaminen, irtisanominen ja purkaminen

11.1. Osapuolet voivat aina silloin, kun tyydyttävään tulokseen ei katsota päästävän, sanoa sopimuksen irti. Irtisanominen ei kuitenkaan vapauta sopimuksen mukaisten jo toteutuneiden kustannusten korvaamisesta. Aiheeton irtisanominen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahingonkorvausvastuun syntymisen.

11.2 Jollei sopimuksessa muutoin olla sovittu, toimeksiantaja voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti kirjallisena, mikäli konsultti ei ole käynnistänyt toimeksiannon suorittamista 30 päivän kuluessa sovitusta aloituspäivästä. Konsultti voi puolestaan purkaa sopimuksen jäljellä olevan työn osalta yksipuolisesti kirjallisena, mikäli toimeksiantajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli 30 päivää.

11.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohdassa 12 tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli 3 kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa konsultointisopimus jäljellä olevan työn osalta siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

11.4 Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan yhteisellä sopimuksella kirjallisesti.

12. Force majeure

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

13.1 Ellei sopijapuolten välisillä neuvotteluilla löydetä ratkaisua syntyneisiin riitakysymyksiin kolmen kuukauden aikana asian esilletulosta, ratkaistaan erimielisyydet Jyväskylän käräjäoikeudessa.