Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Confidentum Oy
Lyhdekatu 4 A 3
40740 JYVÄSKYLÄ
confidentum@gmail.com
Sakari Oikarinen

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Confidentum Oy:n ja sen asiakkaan välinen asiakassuhde, joka perustuu asiakastietolomakkeeseen sisältäen asiakkaan suostumuksen tietojen käsittelystä. Asiakastiedoista koostuvan rekisterin avulla ylläpidetään asiakastietojärjestelmää ja mahdollistetaan yhteydenpito asiakkaisiin. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös tiedottamiseen ja markkinointiin (esim. tapahtumat). Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, kotikunta, sähköpostiosoite, kansalaisuus, sukupuoli, syntymäaika, koulutus, työtilanne, asema työmarkkinoilla, ”mistä kuullut Confidentumista” sekä asiakassuhteeseen liittyvät tapaamis- ja muut tapahtumatiedot. Nämä ovat perustietoja yritysneuvonnan toimenpiteiden toteuttamiseksi. Perustiedot tallennetaan Confidentum Oy:n off-line CRM-järjestelmään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön rekisteröityessään sen asiakkaaksi, täyttäessään perustietolomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan antaman suostumuksen perusteella viranomaisille, asiantuntijoille, rahoituslaitoksille yms. asiakkaan palvelutarpeiden mukaisia toimenpiteitä varten. Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmätietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet (cookies)

Confidentum.fi ei käytä evästeitä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun off-line datapankkiin sekä varmuuskopioitu toiseen. Datapankin tietoturva on aina ajan tasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Confidentum Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tietojen tarkistuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisterin- pitäjälle (ks. yhteystiedot).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevaa, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa kirjallisesti lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle (ks. yhteystiedot).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle (ks. yhteystiedot).

PRIVACY STATEMENT

CONTROLLER

Confidentum Oy
Lyhdekatu 4 A 3
40740 JYVÄSKYLÄ
confidentum@gmail.com
Sakari Oikarinen

REGISTRY NAME

Customer Register

PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

The primary basis for handling personal data is the customer relationship with the Confidentum Oy (controller). Customer fills his information on a paper or web based form, including the consent to the processing of data. Customer register consisting of the mentioned information is used to maintain a off-line CRM and to enable communication with each other. The persons who have disclosed the information in the register are in a customer relationship with the controller.

DATA CONTENT OF THE REGISTER

The register contains the information provided by the customer, including the customer’s name, telephone number, address, domicile, email address. These are the essential basics for business advisory measures. The basic information is stored in a off-line CRM managed by the Confidentum Oy.

REGULAR SOURCES OF INFORMATION

The customer has disclosed the information stored in the register to the controller, when completing the customer information form.

ORDINARY DELIVERIES OF INFORMATION

The information contained in the register is used solely to the purpose of managing the relationship between the controller and the customer, disclosure of information to third parties. The information may be disclosed to the authorities, experts, financial institutions, etc. in accordance with the customer’s service needs, based on the consent of the customer. Customer, member and stakeholder information will not be disclosed to third parties except with customers consent and/or with required, specific and oblicatory acts.

TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EU OR EEA

The controller does not disclose the Customer Register information outside the EU or the EEA.

COOKIES

A cookie is a small text file that a web browser stores on a user’s device. Cookies are used, for example, when you want to retain your information while moving from one side of the Internet to another. The purpose of the cookies on this site is to facilitate and speed up transactions by storing information and session identifier in the user’s browser memory.

PRINCIPLES OF REGISTRY PROTECTION

Controllers site has a secure https connection. All registry information is stored in a off-line data bank and backed up to another. Security of data bank is always up-to-date and information is only available to selected executives and their viewing requires a login with the username and password.

THE RIGHT OF INSPECTION

The customer has the right to inspect what information about him has been deposited in the CRM of Confidentum Oy. An information checking request must be made by e-mail to the controller (see contact details).

RIGHT TO DEMAND CORRECTION

You have the right to request rectification, deletion or supplementation of incorrect, unnecessary, incomplete or outdated personal data in the Register by sending an email to the controller (see contact details).

OTHER RIGHTS RELATED TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Based on to Article 18 of the EU Data Protection Regulation (EU-GDPR), customer has a right to limit the use of data, by informing the controller (see contact details).

Selostetta päivitetty viimeksi: 1.8.2019